April 2018 Irish trip (Day 3)

…Acer ‘Senkaki’ Acer ‘Senkaki’ Astelia grandis has proved hardier than other species. Astelia grandis Astelia grandis Halocarpus bidwillii Halocarpus bidwillii Halocarpus bidwillii Halocarpus bidwillii Nothofagus cunninghamii with peculiar new growth….